İngilizce “team” sözcüğü, “together everyone achieves more” (“birlikte herkes daha fazlasını başarır“) sloganının baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmadı

 

İngilizce “ekip / takım” anlamına gelen “team” sözcüğünün, işbirliği ve takım çalışmasının önemini vurgulamak için kullanılan “together everyone achieves more” (“birlikte herkes daha fazlasını başarır“) sloganının baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluştuğu iddiası gerçeği yansıtmıyor.

 

Hatalı aktarım örnekleri:

 

Ferdi Çıldız (@FerdiCildiz): “Yaklaşık 20 yıldır İngilizce biliyorum, TEAM’in “Together Everyone Achieves More” sloganının kısaltması olduğunu yeni öğrendim. Yani “Birlikte herkes daha fazlasını başarır””

 

Mduranoglu (@mgduranoglu): “TEAM’in “Together Everyone Achieves More” sloganının kısaltmasıdır. Yani “Birlikte herkes daha fazlasını başarır””

 

Together everyone achieves more“, “team” kelimesinin baş harflerini içerse de kelimenin kökeni veya etimolojisi ile ilgili değil.

“Team”in “together everyone achieves more” cümlesinin kısaltılmasıyla oluştuğu sonradan uydurulmuş.

“Team” kelimesi, Orta İngilizceden türemiş olup, “bir grup veya takım” anlamına gelmektedir.

Orta İngilizcede “teme” olarak kullanılan “team” sözcüğü “çekmek” anlamına gelen (kökeni Proto-Hint-Avrupa dilindeki “teg” fiiline dayanan) “teon” fiilinden gelmiş.

Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre 825 yılına kadar birlikte çekilen bir dizi yük hayvanı anlamına gelen “team” sözcüğü eski Cermen kaynaklarından türetilmiş. 1500’lü yılların başında ise birlikte çalışan veya ortak bir çaba içinde olan insanları ifade etmek için kullanılmaya başlanmış. 1500’lü yıllarda ortaya çıkan “team” fiili ise başlangıçta bir çiftçinin atları veya öküzleri “takım haline getirmesi” gibi, koşum takımı veya boyunduruk altına almak anlamına geliyormuş.

Etymologyonline.com, “team” sözcüğünün  “soyundan gelen, aile, ırk, soy; çocuk doğurma, kuluçka; şirket, grup; bir araya getirilmiş yük hayvanları kümesi” anlamında (Proto Cermence kökenli eski İngilizce) bir “isim”, 1550’li yıllarda “hayvanları bir takım halinde dizginlemek” anlamında bir “fiil” olduğuna dair şu açıklamayı sunmuş:

team (n.)

Old English team “descendant, family, race, line; child-bearing, brood; company, band; set of draft animals yoked together,” from Proto-Germanic *tau(h)maz (source also of Old Norse taumr, Old Frisian tam “bridle; progeny, line of descent,” Dutch toom, Old High German zoum, German Zaum “bridle”), probably literally “that which draws,” from PIE *douk-mo-, from root *deuk- “to lead.”Applied in Old English to groups of persons working together for some purpose, especially “group of people acting together to bring suit;” the modern sense of “persons associated in some joint action” is from 1520s. Team spirit is recorded from 1928. Team player attested from 1886, originally in baseball.

team (v.)

1550s, “to harness beasts in a team,” from team (n.). From 1841 as “drive a team.” The meaning “to come together as a team” (usually with up) is attested from 1932. Transitive sense “to use (something) in conjunction” (with something else) is from 1948. Related: Teamedteaming. The Old English verb, teamantieman, is attested only in the sense “bring forth, beget, engender, propagate.”

 

İngilizce “team” sözcüğünün Türkçe “birlikte herkes daha fazlasını başarır” anlamındaki “together everyone achieves more” sloganının baş harflerinden oluştuğu iddiası, genellikle bir kelimenin veya kısaltmanın anlamını daha anlaşılır hale getirmek veya daha ilgi çekici hale getirmek için kullanılan “backronym” örneğidir.

 

“Backronym” Nedir?

“Backronym” sözcüğü, “back” (geri) ve “acronym” (kısaltma) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Backronym, başka bir kelimenin veya ifadenin gerçek anlamını veya amacını vurgulamak veya daha iyi anlatmak için eski bir kelime veya ifadeyi yeniden düzenlemek amacıyla oluşturulan bir tür kısaltmadır. Bu tür tanımlamalarla, bir kelimenin veya ifadenin ardışık harflerini kullanarak yeni bir açıklama oluşturulur. Backronymlar, kelime oyunları, mizah veya belirli bir konuyu vurgulama amacıyla genellikle kısaltmaların veya kelimelerin daha anlamlı hale getirilmesi için yaratıcı bir şekilde kullanılırlar. Bu tür kısaltma açıklamaları bazen de rastlantısal ve ilintisiz biçimde de oluşturulabilir.

Bir örnek vermek gerekirse, “laser” kelimesi için bir backronym örneği olarak “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (Işık Yayılmasının Uyarılmış Emisyonu ile Işık Yükseltme) kullanılabilir. Bu, “laser” kelimesinin daha teknik bir açıklamasını ifade etmek için oluşturulmuş bir backronym örneğidir.

Ya da sahte etimolojik açıklamalar uydurulabilir. Örneğin, “köy” kelimesinin açılımının “kalkınmada öncelikli yer” olduğu, “câmi” kelimesinin Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil meleklerinin baş harflerinden oluştuğu, İngilizce argo “fuck” sözcüğünün Türkçe “kralın izniyle / kontrolü altında cinsel ilişki / seks / zina” anlamına gelen ”fornication under control of the king” ya da “‘fornication under consent of the king” deyiminin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulduğu gibi açıklamalar kurgulanabilir.

 

Bir kelimenin veya kısaltmanın harflerini kullanarak yeni bir anlam oluşturan bu tür “girişimler “yanlış etimoloji” örneğidir.

 

“Yanlış etimoloji,” kelimenin veya ifadenin kökenini yanlış bir şekilde yorumlama veya açıklama pratiğini ifade eder. Dilbilimde, bir kelimenin veya ifadenin nasıl türediği veya nereden geldiği konusunda yanlış veya yanıltıcı açıklamaların kullanılması anlamına gelir. Bu tür yanlış etimolojiler genellikle halk arasında veya popüler kültürde dolaşan yanlış bilgilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

 

Yorumunuzu yazınız...