Ezana Dair Kuran’da Ya Da Hadislerde Bir Atfın Yer Almadığı İddiası Asılsız

Dini kaynaklarda ezanın kutsal olduğuna dair bir ifade bulunmadığı iddiası doğru değildir. Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde ezana dair birçok atıf bulunmaktadır.

Yanlış İddia

 

Sözlükte “bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmekanlamına gelen ve günde 5 defa kılınan farz namazlara yönelik çağrıyı içeren ezanın İslam dinine dair temel kaynaklarda bir atfın yer almadığı, ezanın İslâm’a göre kutsal olmadığı iddiası asılsızdır.

Kur’anda lafzen “ezan” kelimesi aynen geçmese de “namaz için yapılan çağrı” atfı çeşitli ayetlerde yer almakta olup, bahse konu çağrının “ezan” anlamına geldiği bilinmektedir.

Cum’a Suresi 9. ayette “namaz için yapılan çağrı”, yani ezan hususu şöyle buyrulmaktadır:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”

Mâide Suresi 58. ayette ise ezan şöyle geçer:

“Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.”

Kur’an’da ezan kelimesi, sözlük anlamında ve çeşitli fiil kalıplarıyla yedi ayette, müezzin de “çağrıcı, tellâl” manasında iki ayette geçmektedir. Bakara (2/279), A‘râf (7/167), Hac (22/27) surelerinde ezan kelimesi farklı bir kalıpta “bildirmek, ilân etmek” anlamlarında geçmektedir. A‘râf (7/44) ve Yûsuf (12/70) surelerinde ise müezzin kelimesi “seslenmek, bağırmak” anlamında kullanılmıştır.

Hadislerde ise ezan kelimesi terim anlamında hem isim olarak hem de çeşitli fiil kalıplarıyla sıkça geçmektedir. Kur’an ayetlerine ilaveten Kütüb-i Sitte’de Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn-i Mâce tarafından rivayet edilen ezana dair sahih bir hadis şu şekildedir:

“Kim ezanı işittiği zaman: «Ey şu mükemmel dâvetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed (s.a.v)’e “Vesîle”yi ve fazileti ver. Onu, kendisine vaad ettiğin “Makâm-ı Mahmûd”a ulaştır» diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur.”  

 

Ezanın İslam Dinine Göre Kutsal Olmadığını İddia Eden Yazarlar

Diken yazarı Levent Gültekin, T24‘te Şirin Payzın’a verdiği röportajda ezanın kutsal olmadığını, İslâm’ın ana kaynakları Kur’an-ı Kerim ve hadislerde ezanın yeri olmadığını şu sözlerle öne sürmüştü:

"Yalan söylüyorlar. Ezan kutsal değildir, bizi habire köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kutsal olan ibadettir. Ezanın kutsal olduğu nerede yazıyor? Bir ayette mi, bir hadiste mi, dinin herhangi bir kaynağında mı yazıyor"

Yorumunuzu yazınız...