Atatürk’ün “Trabzon’un Etrafını Telle Çevirin” Dediği İddiası Bir Sosyal Medya Trolü Tarafından Uydurulmuş

 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenmemiş olduğu oldukça bariz olduğu için normalde Malumatfuruş’ta ele almayacak olsak da, daha da fazla yayılması ihtimaline binaen bu saçma iddia hakkında sanal arşivde iz bırakalım istedik.

Twitter’da şafak adlı @joumelanin uzantılı sosyal medya kullanıcısı tarafından 15 Şubat 2019 tarihinde ortaya atılan ve sosyal medyada 6000’den fazla beğeni ve 552 yeniden paylaşım alan iddia şu şekilde:

Atatürk’e sormuşlar, “paşam her şeyi tamamladık ama hayvanat bahçesi eksik kaldı”. Atatürk bunun üzerine demiş ki “Trabzon’un etrafını telle çevirin.”

“Falih Rıfkı Atay – *Çankaya* sf. 52”

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Trabzon’un etrafını telle çevirin” dediği iddiasını uyduran Twitter’da şafak adlı @joumelanin uzantılı sosyal medya kullanıcısının paylaşımı

 

Tahmin edilebileceği üzere Falih Rıfkı Atay’ın “Çankaya” adlı kitabının 52. sayfasında ya da kitabın başka herhangi bir bölümünde bu yönde bir söz geçmemektedir. Bu sözün Atatürk’e ait olduğuna dair Twitter trollünün paylaşımı dışında bir vesika bulunmamaktadır.

Geçmişte Atatürk’ün farklı illerimizin etrafının telle çevrilmesi talimatını verdiği yönünde mizahî birçok paylaşım yapılmıştı.

Bu yönde bazı örnekler şöyle sunulabilir:

“Atatürke demişler ki ”Atam, her şeyi yaptık ama bi’ hayvanat bahçesi açsak” demişler Atatürk de ”Gönen’in etrafını telle çevirin” demiş.”

“Atatürk’e yozgat yanıyor demişler, atam da “etrafını telle çevirin de kaçamasınlar” demiş.”

“Atatürk’e demişler ”Atam, her şeyi yaptık ama bi’ hayvanat bahçesi açsak?” demişler, Atatürk de”Konya’nın etrafını telle çevirin.”demiş.”

“#NedenAtatürk – Paşam Konya’ya bi tımarhane açmak istihza ediyor – Şehrin etrafını komple telle çevirin gitsin”

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon ve Trabzonlular hakkında söylediği sözler bu saçma iddianın tam aksi yönündedir.

15-17 Eylül 1924, 27-29 Kasım 1930 ve 10-12 Haziran 1937 tarihlerinde Trabzon’u ziyaret etmişti.

16 Eylül 1924 tarihinde Trabzon’da Belediye’nin verdiği ziyafette Belediye Reisinin konuşmasına cevap olarak Atatürk Trabzon ve Trabzonlular hakkında şu ifadeleri kullanmıştı (Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (2006). Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Divan Yayıncılık Ltd. Şti.):

“Trabzon ve Trabzonluları temsil eden zatıâlileriyle bir sofrada bulunduğumdan pek büyük bir memnuniyet hissediyorum.

Bilhassa bugün yaptıkları hararetli istikbalden, gösterdikleri ciddî samimiyet ve muhabbetten dolayı arzetmeyi vazife bildiğim kalbi teşekkürlerimi zatıâlilerine hitap ile izhara fırsat bulduğumdan çok bahtiyarım.

Efendiler, hemen bütün Trabzon halkını yekpare bir samimiyet kitlesi halinde gördüm. Kadınlarının, çocuklarının, ihtiyarlarının gözlerinde yaş gördüm. Bu ne fartı tahassüs, bu ne şefkat, bu ne yüksek asalettir. İtiraf etmeğe mecburum ki, bugünkü müşahede ve mahsusatımın bu kıymetli memleket ve muhterem halkı hakkında bende hasıl ettiği fikirleri, kanaatleri, bugüne kadar hiçbir vasıta bu derecede temin edememişti. Emin olabilirsiniz ki, Trabzon‘u ve muhterem Trabzonluları ziyaret etmek senelerden beri bende hâkim olan büyük bir arzu ve derin bir iştiyak halinde idi. Beni bu saadetten bugüne kadar mahrum eden malûmunuz olan ahval ve şerait idi. Bugün çok mesudum. Çünkü beni sevdiklerimi görmekten meneden bu meşum şerait kamilen bertaraf edilmiştir. Çok arzu ederim ki müteaddit telgrafla beni görmek arzusunu izhar eden Trabzon mülhakatını ve mülhakat ahalisini de ziyaretle şerefyab olayım; Fakat o kadar zaman tahsisine imkân olmıyacaktır. Yine yazık ki onları şimdilik yalnız hürmetle yâd; selâm ve muhabbetlerimi takdim eylemekle iktifa etmek mecburiyetindeyim.

Arkadaşlar, beş sene evvel ilk defa Samsun‘a ayak bastığım zaman bana kuvveti kalb veren vatandaşlarımın ilk safında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmıyacağım. Sakarya melhamei kübrasında, üçüncü fırka ile yetişen Trabzon evlâtlarının meydanı muharebede gösterdikleri fedakârlıkların kıymetli hâtırası daima dimağımda menkuş kalacaktır. Bu vatanperver halka, o kahraman evlâtlara malik olan bu kıymetli memleketimizi bir Ermenistan mahreci veya muhayyel bir Pontus kıratlığı ülkesi yapmak talep ve tehditleri ne meşum idi. ġüphesiz o kâbuslar ilelebet hayal olmuştur. Efendiler, vatanın vahdetini, hürriyet ve istiklâlini temin eden milletimizi Cumhuriyet idaresine kavuşturan inkılâbımız; iktisadi refah ve saadetimizi, medeniyet âleminde lâyık olduğumuz mevkii de temin edecektir. Bu feyyaz, ahalisi zeki, müteşebbis, çalışkan olan Trabzonumuzu az zamanda dahile şimendiferle rabtolunmuş, güzel rıhtım ve limanla teçhiz edilmiş görmek nuhbei âmâlimdir. Trabzon Türk camiasında Cumhuriyetin zengin, kavi, hassas pek mühim istinat melihalarından biridir. Böyle bir Cumhuriyet şehri âtide istilzam ettiği bütün esbabı ümran ve terakkiye malik olacaktır. Sözlerime nihayet verirken muhterem Trabzonlulara muhabbet ve hürmetlerimin, gösterdikleri samimî hissiyattan dolayı teşekkürlerimin iblâğına vesatet buyurmanızı rica ederim.”

 

ataturk trabzon ziyareti
Atatürk’ün Trabzon ziyaretinden bir kare

 

16 Eylül 1924 tarihinde Trabzon’da Cumhuriyet Halk Partisi mahfelinde parti mensuplarına yönelik konuşmasında ise Trabzonlulara şöyle seslenmiştir:

“Trabzon‘u, temiz kalbli Trabzonluları bizzat gördüğümden, onların mümessilleriyle şahsen tanıştığımdan çok memnun ve bahtiyar bir haldeyim. Hükümeti Cumhuriyemizin büyük fırkasının Trabzon heyeti muhteremesiyle fırka mahfelinde bir arada bulunmak fırsatını bana bahşettiğinizden dolayı bahtiyarlığım pâyânsız olmuştur.”

 

Atatürk'ün "Trabzon'un Etrafını Telle Çevirin" Dediği İddiası Bir Sosyal Medya Trollünün Uydurmasıdır

 

Yorumunuzu yazınız...